Regulamin

Regulamin sklepu www.bio-market.pl

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami podczas dokonywania zakupów.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie bio-market.pl znajdującym się na stronie internetowej http://www.bio-market.pl. Treść sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Sklep www.bio-market.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie sklepu.

§ 1.

[DEFINICJE]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;

b)Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bio-market.pl,

c)Sklep internetowy bio-market.pl (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.bio-market.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia (w dalszej części jako Sklep)

d)Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

e)Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy bio-market.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

f)Zamówienie -- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1.Niniejszy regulamin określa, w szczególności zasady:

a)korzystania ze sklepu,

b)składania zamówień na produkty dostępne w sklepie,

c)dostarczania zamówionych produktów Klientowi,

d)uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów,

e)uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,

f)zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.Właścicielem sklepu www.bio-market.pl jest Marta Daraszkiewicz - Kalupa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIO – MARKET Marta Daraszkiewicz - Kalupa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gromadzkiej 34, NIP: 8571716345 REGON:302239049 tel. kom.+48 601 873 709, e-mail: martadaraszkiewicz@gmail.com.

3.Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem dostępności do komputera oraz do sieci Internet oraz pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, w tym dotyczących aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

4.Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu zgodnie jego przeznaczeniem.

§ 2.

[REJESTRACJA]

1.Rejestracja w sklepie jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji pod warunkiem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz po jego akceptacji.

2.Klient rejestruje się w sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie wszystkich istotnych informacji: imienia, nazwiska, adresu e – mail oraz hasła. Rejestrując się w sklepie klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, rozwiązania, zmiany i prawidłowej realizacji usług świadczonych za pomocą sklepu .

3.Po zarejestrowaniu w e - sklepie, każde kolejne logowanie odbywa się przy użyciu danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym.

4.W celu usunięcia konta, należy wysłać wiadomość elektroniczną za pośrednictwem poczty e – mail na adres martadaraszkiewicz@gmail.com z prośbą o usunięcie konta.

§ 3.

[PRODUKTY I INFORMACJE O PRODUKTACH I CENACH]

1.Zamieszczone na stronach sklepu produkty i informacje o produktach, jak i o cenach produktów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu. 71 kodeksu cywilnego.

2.Wszystkie ceny produktów a także produktów prezentowanych na stronach przedstawione są w walucie PLN czyli w złotych polskich i zawierają należne podatki w tym podatek VAT. W cenie produktu nie jest zawarty koszt dostawy produktu, który klient opłaca odrębnie.

3.Cena podana przy każdym towarze w sklepie jest wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§4.

[REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WARUNKI ZAMÓWIENIA]

1.Zamówienia drogą elektroniczną w sklepie można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów poprzez dodanie ich do koszyka. Klient wybiera sposób dostarczenia towarów oraz potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”, przez co klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Potwierdzenie zamówienia zawierać będzie w szczególności opis wybranych towarów, ich ilość, cenę oraz łączne koszty.

2.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

3.Realizacja zamówień na produkty dostępne w sklepie , odbywa się w terminie od 2 do 5 dni. Zamówienie złożone w dni robocze po godz.18.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 9.00 następnego dnia roboczego.

4.Po złożeniu zamówienia w sklepie , na podany przez klienta adres e-mail, wysyłana zostaje wiadomość zwrotna z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji a także określająca numer klienta.

5.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

§ 5.

[FORMY PŁATNOŚCI]

1.Klient może wybrać następującą formę płatności:

a)przy odbiorze - należność pobrana jest w momencie dostawy zamówionego produktu, w takim wypadku Klient zobowiązany jest ponieść dodatkową opłatę w wysokości 3 zł (Poczta Polska) lub 5 zł (kurier),

b)przed odbiorem - kartą kredytową (należność pobierana jest za pośrednictwem serwisu), przelewem bankowym (należność pobierana za pośrednictwem serwisu) lub bezpośrednim przelewem na numer konta: 85 1050 1520 1000 0092 1181 2459

2.W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty( kartą kredytową, przelewem bankowym lub wpłatą na konto), realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. Klient zobowiązany jest uiścić taką płatność w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.

3.W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 6.

[SPOSÓB DOSTAWY]

1.Wysyłki zamówionych produktów w sklepie realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zakupione produkty można także odebrać osobiście w siedzibie sklepu BIO MARKET w Poznaniu przy ul. Gromadzkiej 34.

2.Koszty wysyłki produktów oraz innych towarów zakupionych w sklepie pokrywa klient.

3.Koszty wysyłki wynoszą:

a)przesyłka kurierska Poczta Polska Kurier 48 ( dotyczy zakupów na każdą kwotę) : 12,99 zł

b)przesyłka kurierska FEDEX ( dotyczy zakupów za pobraniem): 15,99 zł,

c) Paczka w Ruchu: 8,99 zł,

d) Paczkomat INPOST: 11,99 zł. 

4.Dostawa produktów odbywa się w miejsce wskazane przez klienta w formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu.

5.Terminy dostaw są następujące:

a)w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub dokonania płatności za pośrednictwem PayU, zamówienie jest realizowane w sklepie w ciągu 24 godzin roboczych (czas realizacji) i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Następnie przekazywane jest przewoźnikowi do doręczenia. Poczta Polska deklaruje termin doręczenia przesyłki do 48 godzin roboczych (czas dostawy), a kurier do 24 godzin roboczych (czas dostawy).

b)W przypadku wyboru opcji płatności przelewem czas realizacji zamówienia w sklepie wynosi 24 godzin robocze i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym sklepu. Następnie przekazywane jest przewoźnikowi do doręcznia. Poczta Polska deklaruje termin doręczenia przesyłki do 48 godzin roboczych (czas dostawy), a kurier do 24 godzin roboczych (czas dostawy).

6.Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany do jej odpakowania w obecności kuriera, w celu sprawdzenia kondycji zawartości przesyłki. W przypadki uszkodzeń przesyłki należy spisać w obecności kuriera protokół szkody i odmówić przyjęcia produktu. Podpisany przez kuriera protokół należy wysłać do siedziby sklepu .

7.Zamówiony towar można bezpłatnie odebrać osobiście w siedzibie sklepu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 18.00. Należy wówczas podać numer zamówienia. W przypadku płatności przy odbiorze wymagana jest płatność gotówką.  

§ 7.

[REKLAMACJE]

1.Bio-market.pl jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym – rękojmi za wady sprzedanych towarów.

2.Reklamacje, należy kierować na adres: Bio Market Marta Daraszkiewicz - Kalupa, ul. Gromadzka 34, Poznań, biuro@bio-market.pl

3.Reklamowany produkt powinien posiadać oświadczenie reklamacyjne klienta zawierające opisaną przyczynę reklamacji, datę i okoliczności powstałej niezgodności. W oświadczeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer zamówienia oraz żądanie klienta (usunięcie wady, naprawa,). Reklamowany produkt powinien być czysty i bezpieczny ( higieniczny ).

4.Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

§8.

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1.Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3.Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.Klient jest zobowiązany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy, odesłać lub przekazać zakupione produkty na adres Bio Market Marta Daraszkiewicz – Kalupa, ul. Gromadzka 34, Poznań. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie.

7.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:

1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.Bezpośredni koszt zwrotu towarów w wyniku odstąpienia ponosi klient.

9.Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§9.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.Prezentowany katalog produktów na stronie sklepu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.)

3.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4.Wszelkiego rodzaju rabaty i promocje znajdujące się na sklepie nie mogą być łączone.

5.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów znajdujących się w ofercie sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych promocji oraz wyprzedaży a także do wycofywania różnych produktów ze sprzedaży w ciągu dnia.

6.Wszystkie zdjęcia produktów a także informacje tekstowe znajdujące się w sklepie są objęte prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie, używania do celów handlowych a także używanie do prezentacji na innych witrynach internetowych jest zabronione bez pisemnej zgody.

7.Część zdjęć  na stronie www.bio-market.pl wykorzystywanych jest na podstawie licencji i uprzejmości właściciela zdjęć - p. Romana Skrzypczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VITA NATURA z siedzibą w Gądkach


Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane klienta:

Imię, nazwisko …………………………

Adres zamieszkania …………………………….

Nr zamówienia

Bio – Market Marta Daraszkiewicz Kalupa

ul. Gromadzka 34, 61 – 655 Poznań

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy…………………………………………………………………………………

– Data odbioruproduktu: ………………………………………….

________________

Podpis 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH BIO – MARKET 

Marta Daraszkiewicz – Kalupa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIO – Market Marta Daraszkiewicz – Kalupa (zwana dalej jako Bio – Market) wprowadza niniejszym regulamin kart podarunkowych Bio – Market. 

§1. ZASADY OGÓLNE 

1. Bio – Market zobowiązuje się do przekazania nabywcy karty podarunkowej Bio – Market oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepie Bio – Market przy ul. Gromadzkiej 34 w Poznaniu. 
2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Bio – Market środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej karty podarunkowej Bio – Market. 
3. Karta może być użyta przez jej posiadacza tylko i wyłącznie w sklepie stacjonarnym Bio – Market przy ul. Gromadzkiej 34 w Poznaniu. 
4. Karta podarunkowa Bio - Market nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę lub przelew) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Bio – Market. 
5. Karta podarunkowa Bio – Market jest ważna i aktywna przez rok od daty jej zakupu. Karta staje się aktywna od momentu jej zakupu. 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY 

1. Bio – Market przyjmuje do realizacji karty podarunkowe wydane przez Bio – Market. 
2. Posiadaczowi karty podarunkowej Bio – Market nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość karty podarunkowej Bio – Market. Karta podarunkowa Bio – Market upoważnia posiadacza do jednorazowych zakupów. 
3. Posiadacz karty podarunkowej Bio – Market zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny zakupów, gdy wartość zakupów przewyższa  wartość karty podarunkowej – Bio Market. 
4. Bio – Market nie ponosi odpowiedzialności za karty podarunkowe Bio – Market, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu nabywcy. 

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nabywca wraz z otrzymaniem karty podarunkowej Bio – Market oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego treści. 
2. Karta podarunkowa Bio – Market jest formą przedpłaty na rzecz zakupów w sklepie Bio – Market. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują właściwe przepisy kodeksu cywilnego.