Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BIO-MARKET.PL

§1. Dane administratora
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Bio-Market.pl (http://bio-market.pl, zwany dalej jako serwis) jest Marta Daraszkiewicz – Kalupa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIO – MARKET Marta Daraszkiewicz - Kalupa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gromadzkiej 34, NIP: 8571716345 REGON:302239049 tel. kom.+48 601 873 709, e-mail: martadaraszkiewicz@gmail.com.
2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników podczas korzystania ze sklepu internetowego. 
3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest pod adresem: http://bio-market.pl/strona/polityka_prywatnosci. 

§2. Pliki Cookies i dane z przeglądarek internetowych

1. Serwis bio-market.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
3. Każdy może w ustawieniach swojej przeglądarki zdecydować na brak lub wysyłanie poszczególnych plików. Jeśli klient nie akceptuje plików cookies, klient może w pełni nie mieć dostępu do świadczonych przez Administratora usług.
4. Administrator może także zbierać informacje przesyłane przez przeglądarki internetowe używane w trakcie korzystania z usług Administratora (log data). Informacje te mogą dotyczyć takich danych jak numer IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony serwisu Administratora, które dana osoba odwiedza korzystając z usług Administratora, czas oraz datę wizyty klienta, czas spędzony na stronach Administratora oraz inne statystyki. 
5. W nawiązaniu do powyższego, Administrator może używać usług osób trzecich takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują oraz analizują tego typu informacje w celu zwiększania funkcjonalności usług Administratora. Podmioty trzecie mają własne polityki prywatności w jaki sposób wykorzystują tego typu informacje. 

§3. Dane Użytkowników
1. Dane osobowe przetwarzane w ramach serwisu są: 
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, 
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach – świadczenia usług poprzez serwis,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
2. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Środki te Administrator aktualizuje.  
3. Masz prawo w każdym momencie do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie twoich danych poprzez wysłanie do Administratora wiadomości e-mail z żądaniem wycofania udzielonej zgody. 
4. Administrator nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. 
§4. Bezpieczeństwo danych
Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników serwisu Bio-market.pl. Administrator wdraża środki techniczne i organizacyjne takie jak: 
a) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, 
b) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
c) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
d) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
e) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
§5. Prawa użytkowników

1. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora danych osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz do następujących informacji:
a) celów przetwarzania;
b) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
c) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu;
d) o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkownika, którego dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
e) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
f) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Użytkownika - wszelkie dostępne informacje o ich źródle.
1. Administrator realizuje powyższy obowiązek m.in. poprzez udostępnienie Użytkownikom dokumentu pod adresem ………………stanowiącego realizację obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO. 
2. Użytkownik ma prawo  żądania od Administratora danych osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych Użytkownika, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych Użytkownika, a Administrator danych osobowych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
4. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
a) gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi danych osobowych sprawdzenie prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) gdy Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

§6. Polityka dotycząca małoletnich 
1. Usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu nie są adresowane dla osób poniżej 18 roku życia. 
2. Administrator świadomie nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz informacje, że ktoś Administratorowi przekazał dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt. Jeśli Administrator uzyska informacje o tym, że zebrano dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia bez weryfikacji tego ze strony rodzica lub opiekuna, Administrator podejmie działania, aby usunąć takie informacje z serwerów. 

§7. Zmiany polityki 
Administrator może aktualizować niniejszą politykę od czasu do czasu. Administrator poinformuje o każdorazowej zmianie tego dokumentu poprzez zamieszczenie nowego dokumentu na niniejszej stronie.