OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KLIENTÓW BIO-MARKET.PL (ZGODNIE Z ART. 13 RODO)

 

 

Dbamy o wszelkie aspekty ochrony wszelkich danych osobowych. Prosimy bardzo o zapoznanie się z niniejszym dokumentem – obowiązkiem informacyjnym.

 

 

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Marta Daraszkiewicz – Kalupa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIO – MARKET Marta Daraszkiewicz - Kalupa zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gromadzkiej 34, NIP: 8571716345 REGON:302239049 tel. kom.+48 601 873 709.

 

 

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

 

 

Możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem email: martadaraszkiewicz@gmail.com

 

 

 

Jaki jest zakres przetwarzania moich danych osobowych przez Bio-market?

Administrator przetwarza dane osobowe klientów sklepu internetowego bio-market.pl we wszelkich celach związanych z realizacją oraz wysyłką zamówień w sklepie internetowym.

 

 

 

 

 

Jakie są cele przetwarzania danych? Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? 

 

 

 

Przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży i wysyłki produktów, archiwizacji danych przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, spełnienia obowiązków spoczywających na administratorze danych.

 

Dla osób, które zapisały się do usługi newslettera, świadczymy usługę wysyłki aktualności i promocji produktów oferowanych przez bio-market.pl.

 

Cele przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania 

 

Zawarcie i realizacja umowy, sprzedaż i wysyłka produktów, archiwizacja danych przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, spełnienie obowiązków spoczywających po stronie administratora.

 

Świadczenie usługi newslettera.    

 

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 ust 1 lit. a RODO

Czy moje dane są przetwarzane w inny sposób?

Nie przetwarzamy Twoich danych w inny sposób.

 

 

 

Kto jest odbiorcą lub jakie są kategorie odbiorców moich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • Firmy kurierskie lub podmioty świadczące usługi pocztowe związane z wysyłką kupowanych przez Ciebie produktów,

 

Z każdym podmiotem, który jest odbiorcą danych osobowych mamy podpisaną umowę powierzenia danych, która gwarantuje ochronę osoby, której dane dotyczą.

Czy moje dane będą przekazywane do państw trzecich lub instytucji międzynarodowych?

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani instytucji międzynarodowych.

 

Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji naszych obowiązków kontraktowych wynikających z umowy sprzedaży oraz przez okres realizacji ustawowych obowiązków. Jeżeli dane nie są wymagane do wypełnienia przez nas obowiązków kontraktowych lub ustawowych, są usuwane, chyba że dalsze ich przetwarzanie – przez określony czas - jest wymagane przez przepisy podatkowe dotyczące archiwizowania dokumentów i ich przechowywania.

 

Dane osobowe przekazane nam w związku z zapisaniem się do usługi newslettera będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do skutecznego zawarcia umowy i do realizacji zamówień w bio-market.pl., jak również do wywiązania się z usługi newslettera.

 

 

Jakie mam prawa?

Jako administrator danych zapewniamy Tobie dostęp do nich. Twoimi prawami są prawa do:

 • sprostowania Twoich Danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • jeśli ma to zastosowanie – do przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego,,
 • wycofania udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

 

Prawo do usunięcia danych ani do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody nie ma zastosowania w przypadkach, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w zakresie:

 

 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega bio-market.pl lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Co oznacza skrót RODO?  

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).